دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : وحید   عبدوسی

پست الکترونیکی : abdossi@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی کشاورزی باغبانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : سراسری زنجان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی باغبانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم باغبانی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

مدیر گروه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی علوم باغبانیعضویت در جوامع علمی

عضو انجمن علوم باغبانی ایران

عضو کانون عاب فضای سبز و محیط زیست

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی ایراننحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم باغبانی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو ومدیر گروه رشته علوم باغبانی ( ارشد و دکتری)

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/08/01

وحید عبدوسی

وحید عبدوسی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^